ЗАКОН ЗА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ


В сила от 01.01.1999 г. Обн. ДВ. бр.152 от22 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г.