Архив до 2014 включително:

Уважаеми членове на БАЛИ,

Управителният съвет на „Българска Aсоциация за Лекарствена Информация” (БАЛИ) - www.badibg.org, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава на БАЛИ   и въз основа на решение на заседание  на Управителния съвет  от 20.02.2014 свиква редовно Общо Събрание на сдружението, което ще се проведе на 24 април 2014 г. от 16.00 часа в гр. София, ул. Дунав 2, Фармацевтичен факултет – зала 1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАЛИ за 2013 г.

2. Приемане на бюджет на БАЛИ за 2014 г.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2014 г

4. Други предложения и инициативи за дейността БАЛИ през 2014г.

5. Комуникация между членовете на БАЛИ на чаша вино.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на БАЛИ гр.      София, община Столична, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  най-късно до 23.04.2014 година.

Съобщение за събитието ще намерите  и на интернет страницата на  БАЛИ, www.badibg.org. направления „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието.

От управителния  съвет на БАЛИ

 


Уважаеми членове на БАЛИ,

 

Управителният съвет на „Българска асоциация за лекарствена информация” (БАЛИ) -www.badibg.org, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 29 от Устава на БАЛИ въз основа на решение на заседание на Управителния съвет от 02.04.2013 свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 09 май 2013 от 16.00 в гр. София, ул. Дунав № 2, Фармацевтичен факултет - зала 1, при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на БАЛИ за 2012 г.

2. Промяна в УС на БАЛИ

3. Промени в Устава

4. Приемане на бюджет на БАЛИ за 2013 г.

5. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2013 г.

6. Други предложения и иницативи за дейността БАЛИ през 2013г.

7. Комуникация между членовете на БАЛИ на чаша вино

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на БАЛИ гр. София, община Столична, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2, най-късно до 09.05.2013 година.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието.

 

 

 


 

 

Съобщение от 23.03.2011

Членове на асоциацията БАЛИ обсъдиха на 23 март законопроекта от 16.03.2011 на МЗ за ЗЛПХМ във Фармацевтичен Факултет от 18ч. на 23.03.2011г.

Нашите предложения и коментари относно проекта за изменение на ЗЛПХМ от МЗ, обсъдени на заседание на членовете на БАЛИ на 23.03.2011 г. и изпратени на 30.03.2011 до МЗ.

Meeting of the Association - 23 of March 2011 at 18:00h at the Hall 1 - Faculty of Pharmacy Discussion of the Drug Law Draft

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393&categoryid=3381


 

11.04.2011 г.

Покана за свикване на общо събрание на сдружение "Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)" на 12 май 2011 г.

Съобщения от Българската асоциация за лекарствена информация/BADI news

11.04.2011 г Покана за свикване на общо събрание на сдружение "Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)"

на 12 май 2011 г. с дневен ред отчет за бюджет и дейност 2010 г. Предложения за бъдещ форуми и инициати. За сваляне на поканата натиснете ТУК

  • Отчет за бюджет и дейност 2010 г.
  • Предложения за бъдещ форуми и инициативи

За сваляне на поканата натиснете ТУК