Български институции:НАРОДНО СЪБРАНИЕзаседания на комисията по

здравеопазване-дневен ред

документи

законопроектиМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


новини

заседания

система за правна информация на МС


БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


новини

събития

прессъобщения


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА (ИАЛ)


последни новини


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ

НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (НСЦРЛП)


новини

Комисия по оценка на здравните технологии

референтни държави

Приложение №1 на ПЛС

Приложение №2 на ПЛС

Приложение №3 на ПЛС

Приложение №4 на ПЛС

Регистър на пределните цени

Регистър на максималните продажни цениМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)


новини

проекти на нормативни актове


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)


новини

лекарствени продукти

справка за брой болни и реимбурсна сума

за партньорите на НЗОК (ПРУ; ТЕ; производителите)


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ"


новини

важно


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

И  АНАЛИЗИ


новини

Комисия по редки заболявания


Европейски и международни институции:


ЕMA Events & News


News


PRAC recommendations on safety signals:
monthly overviews


News


EU - Commission News and various 
documents on Pharmaceuticals


NewsЕDQM What's new


News


Latest updates  on Medical Devices  in the EU


News


ICH


News


EudraVigilanceNewsWorld Health OrganizationNews


АРХИВ 2011-2013