Български институции:НАРОДНО СЪБРАНИЕзаседания на комисията по

здравеопазване-дневен ред

документи

законопроектиМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


новини

заседания

система за правна информация на МС


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА (ИАЛ)


последни новини


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ

НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (НСЦРЛП)


новини

Комисия по оценка на здравните технологии

референтни държави

Приложение №1 на ПЛС

Приложение №2 на ПЛС

Приложение №3 на ПЛС

Приложение №4 на ПЛС

Регистър на пределните цени

Регистър на максималните продажни цениМИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)


новини

проекти на нормативни актове


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)


новини

лекарствени продукти

справка за брой болни и реимбурсна сума

за партньорите на НЗОК (ПРУ; ТЕ; производителите)


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


новини


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

И  АНАЛИЗИ


новини

Комисия по редки заболявания


Европейски и международни институции:


ЕMA Events & News


News


PRAC recommendations on safety signals:
monthly overviews


News


EU - Commission News and various 
documents on Pharmaceuticals


NewsЕDQM What's new


News


Latest updates  on Medical Devices  in the EU


News


ICH


News


EudraVigilanceNewsWorld Health OrganizationNews


АРХИВ 2011-2013