ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г. изм. и доп. ДВ бр. 64 от 13 август 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 76 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) Обн. ДВ. бр.83 от21 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.70 от10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.30 от11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.13 от8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.


 

ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ,АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ , НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. ДВ бр. 91 от 2018 г.)

Обн. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.13 от8 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ  бр. 103 от 26 декември 2016 г., изм. ДВ бр. 91 от 2 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г., изм. ДВ бр 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г.