ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)

Уважаеми членове на БАЛИ,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 08.03.2019 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 06 юни 2019 г., от 15.00 часа, на адрес: аула Максима, УМБАЛ „Света Екатерина”, бул. „Пенчо Славейков” № 52А, София 1431, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАЛИ през 2018 г.

2. Приемане на бюджетa на БАЛИ за 2018 г.

3. Гласуване на промяна при членовете на УС на БАЛИ

4. Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2019 г. и проекто – бюджет

5. Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2019 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618 гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2, до 03.05.2019 година.

Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ, www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието.

Проф. Татяна Бенишева

Председател

Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)


Уважаеми членове на БАЛИ,


На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 27.11.2017 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 30 март 2018 г., от 16.00 часа, на адрес: София – 1612, бул. „Цар Борис III“ 41, Хотел Форум Централ, зала Централ, при следния дневен ред:

  

1.   Отчет за дейността на БАЛИ през 2017 г.

2.   Приемане на бюджет на БАЛИ за 2018 г.

3.   Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2018г.

4.   Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2018 г.

 Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618 гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 28.02.2018 година.

Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ,    www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

 Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието.

   От Управителния съвет на БАЛИ

Уважаеми членове на Българска Асоциация за Лекарствена Информация, 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет, взето на заседание от 27.01.2017 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 31 март 2017 г., от 16.00 часа, на адрес: София – 1612, бул. „Цар Борис III“ 41, Хотел Форум Централ, зала Централ, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БАЛИ през 2016 г.
  2. Промени в Устава на сдружение БАЛИ
  3. Приемане на бюджет на БАЛИ за 2017 г.
  4. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2017г.
  5. Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2017 г.

Каним членовете на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618  гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 28.02.2017 година.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събрание.

Управителен съвет

Българска Асоциация за Лекарствена Информация

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА    ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)


Уважаеми членове на БАЛИ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 10.02.2016,

сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание,

което ще се проведе на 14 април 2016 г. от 16.00 часа във Фармацевтичен факултет, зала 1, ул. „Дунав” №2, София, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАЛИ за 2015 г.

2. Приемане на бюджет на БАЛИ за 2016 г.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2016 г.

4. Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2016 г.


Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618

гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 14.04.2016 година.

Съобщение за събитието ще намерите  и на интернет страницата на  БАЛИ,    www.badibg.org. направление „Assembly meetings”.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението,

събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 17:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.


Корпоративните членове, които не могат да вземат участие,

следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в събранието.

От управителния  съвет на БАЛИ


Архив 2015

Архив 2011-2014