ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ” (БАЛИ)

2015 г.

Уважаеми членове на БАЛИ,

Управителният съвет на „Българска Aсоциация за Лекарствена Информация” (БАЛИ) -www.badibg.org, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и

чл. 29 от Устава на БАЛИ   и въз основа на решение на заседание  на Управителния съвет  от 03.02.2015 свиква редовно Общо Събрание

на сдружението, което  се проведе на 14 май 2015 г. от 16.00 часа в гр. София, ул. Дунав 2, Фармацевтичен факултет – зала 1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БАЛИ за 2014 г.

2. Приемане на бюджет на БАЛИ за 2015 г.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на БАЛИ през 2015 г

4. Промяна на Устава.

5. Избиране на нов Управителен Съвет. (Поради изтичане на мандат)

6. Избор на Контролен Съвет

7. Други предложения и инициативи за дейността БАЛИ през 2015 г.

8. Комуникация между членовете на БАЛИ на чаша вино.Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на БАЛИ гр.

София, община Столична, Район Красно село, ул.“Хубча” № 16, офис 2,  най-късно до 14.05.2015 година.

Съобщение за събитието ще намерите  и на интернет страницата на  БАЛИ,www.badibg.org. направления „Assembly meetings”.


От управителния  съвет на БАЛИАрхив 2011-2014