ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (БАЛИ)

Уважаеми членове на БАЛИ,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 30.01.2020 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 03 април 2020 г., от 15.00 часа, на адрес: София – 1612, бул. „Цар Борис III“ 41, Хотел Форум Централ, зала Централ, при следния дневен ред:


1. Отчет на дейността на БАЛИ през 2019 г.

2.  Отчет на бюджета на БАЛИ за 2019 г

3.  Промени в устава

4.  Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2020 г. и проекто-бюджет;

5.  Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2020 г.


Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618  гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 29.02.2020 година.

Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ,    www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събранието.

Проф. Татяна Бенишева

Председател на УС

Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)