BADI - Membership Application

General Conditions

БАЛИ - Заявление за членство

Общи условия


С подаването на  заявление за членство участникът дава съгласието си за обработката на предоставените данни за нуждите и целите на Българска асоциация за лекарствена информация.

Данните няма да бъдат предоставяни на трети страни, без изрично съгласие на членуващия и ще бъдат съхранявани и обработвани, съгласно политиката за защита на данни в Българска асоциация за лекарствена информация.

By submitting this application, the participant agrees to process the data provided for the needs and purposes of the Bulgarian Association for Drug Information. The data will not be provided to third parties without the express consent of the member and will be stored and processed in accordance with the data protection policy of the Bulgarian Association for Drug Information.


GDPR compliance declaration

Declaration of Conformity with Requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

We declare that our Association has implemented measures that correspond to the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter the “GDPR”.

These measures include:

 • The use of pseudonymisation and encryption of personal data with which we can come into contact as a part of the provision of services for you;
 • Ensuring the continuous trustworthiness, integrity and availability of the information systems we use to provide services for you;
 • The ability to perform timely recovery of the availability of personal data processed as a part of services for you and access to them in the event of a physical or technical security incident in our information systems;
 • In our organisation a set process for informing you in the event of a breach of the protection of personal data with which we could come into contact as a part of the provision of services for you;
 • The ability, through appropriate measures, to respond to a request for the exercise of rights by a personal data subject (Chapter III of the GDPR);
 • A set process of regular assessment of the effectiveness of technical and organisational measures to ensure the security of personal data processed in our Association.Data...............                                                                         Signature......................


Town:ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че съм предоставил информация за себе си, представляваща лични данни, доброволно и че съм запознат с Политиката за поверителност на Българска Асоциация за Лекарствена Информация (БАЛИ), и съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани за следните цели:


 • Комуникация по електронна поща;
 • Издаване и обработка на счетоводни документи (данни за издаване на фактура);
 • Предоставяне на електронен бюлетин – информация от НС,  МС, МЗ, НСЦРЛП, ИАЛ, НЗОК, ОЗТ – комисия, както и европейски институции – ЕМА, EDQM, ICH;
 • Предоставяне на информация за събития, документи – удостоверяващи участие в събития на БАЛИ, обучителни материали, проучвания по актуални теми, промоции и други;
 • Регистрация за събития;
 • Фотоматериали, отразяващи събития на БАЛИ, публикувани на интернет страницата на Сдружението и негови профили в социални мрежи/медии;
 • Бизнес контакти – обмяна на опит и дискусии с представители на индустрията, регулаторните органи и академията;Долуподписаният/та: .................................................................................................................................................


Фирма / Организация:...............................................................................................................


ЕИК / ДДС No ……………………………………………………………………………………………………………………….


Адрес:.......................................................................................................................................


Имейл:......................................................................................................................................


Телефон:..................................................................................................................................Дата ...............                                                                         Подпис ......................


Гр. София