BADI – Beneficiary of the Operational programme “Good governance”

     I. Проект Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата, с финансовата подкрепа на оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

    II. Дейности 1-5

Дейност 1

Извършване на проучване, изследване и анализ, свързани с гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

 Поддейности | Дейност 1

1.1 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И  РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ФИНАНСИРАНЕ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.2 АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕИМБУРСИРАНЕ - АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.3 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ПРОЦЕСИТЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ

1.4 ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА И ПРАВИЛА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЪРЖАВНО И/ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ ПО ЧЛ. 9 И ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С НЗОК, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА.

1.5 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ И ОТЧЕТИ ОТ НЗОК В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА: КОНТРОЛА НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ И ПУБЛИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗАИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОТЧЕТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО КОНТРОЛИРАТ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

1.6 В процес на работа

 1.7 В процес на работа

 

Дейност 2

Разработка на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за гражданското участие в проследяване на процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

 2.1 В процес на работа


Дейност 3

Обмен на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;


3.1 Работна дискусия #1 | 14.07.2020 | зала Централ, хотел Форум София

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео Видео Webex


3.2. Работна дискусия #2 | предстоящо |

Дейност 4 | предстоящо

Изготвяне на препоръки за ангажиране на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;


Дейност 5 |предстоящо

Провеждане на 1 конференция със заинтересованите страни;