BADI - EU Project/ Operational programme Good governance

     I. Проект Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата, с финансовата подкрепа на оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

    II. Дейности 1-5

Дейност 1

Извършване на проучване, изследване и анализ, свързани с гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

 Поддейности | Дейност 1

1.1 АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И  РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ФИНАНСИРАНЕ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВАТА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.2 АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕИМБУРСИРАНЕ - АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА РАМКА И ПРОЗРАЧНОСТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ПЕРИОДА 2015-2019 ГОДИНА

1.3 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП и ОЗТ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ПРОЦЕСИТЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ

1.4 ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА И ПРАВИЛА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ДЪРЖАВНО И/ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ ПО ЧЛ. 9 И ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КАКТО И ЧАСТНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ С НЗОК, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА.

1.5 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА: МЗ, НЗОК, НСЦРЛП И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКУВАНИ ДАННИ И ОТЧЕТИ ОТ НЗОК В ПЕРИОДА 2000-2019 ГОДИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА: КОНТРОЛА НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ И ПУБЛИЧНАТА ОТЧЕТНОСТ НА РАЗХОДИТЕ ЗАИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОТЧЕТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО КОНТРОЛИРАТ ТЕЗИ ПРОЦЕСИ

1.6 ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ПРАКТИКИТЕ НА: МЗ, НЗОК И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ, КОНТРОЛ И ПУБЛИЧНА ОТЧЕТНОСТ ЗА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВА. АНАЛИЗ КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. АНАЛИЗ НА ПУБЛИКУВАНИ АНАЛИЗИ ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ

 1.7 АНАЛИЗ НА СЪБРАНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ДАННИ ОТ РЕАЛИЗИРАНОТО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА УРЕДБА И ДОКУМЕНТАЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

 

Дейност 2

Разработка на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса за гражданското участие в проследяване на процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

 2.1 ДОКЛАД - РАЗРАБОТКА НА МЕХАНИЗЪМ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ОЦЕНКИ НА ЗДРАВНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, РЕИМБУРСИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ЛЕКАРСТВА ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ С ПУБЛИЧНИ/БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА

2.2 Видео


Дейност 3

Обмен на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

3.1 Работна дискусия #1 | 14.07.2020 | зала Централ, хотел Форум София

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео |

3.2. Работна дискусия #2 |27.11.2020| online

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео

Дейност 4 |

Изготвяне на препоръки за ангажиране на гражданското участие в процесите на оценки на здравни технологии, ценообразуване, реимбурсиране и контрол на лекарства по лекарско предписание, заплащани с публични/ бюджетни средства в страната;

Медийни публикации

Пресинформация

Дейност 5 |

Конференция | 11 декември 2020 | изпълнение на Дейност 5, по Проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата”, ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Доклади/презентации | Информационни материали | Фотоархив | Видео