ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Уважаеми членове на БАЛИ,

Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно годишно отчетно-изборно Общо Събрание, което ще се проведе на 14 май 2021 г., от 14.00 часа., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16.

Общото събрание  се провежда  присъствено или неприсъствено (дистанционно - чрез интернет технология „Webex“ или „Zoom“) или смесено и по двата  начина  (присъствено и дистанционно), при следния дневен ред:


1. Отчет на дейността на БАЛИ през 2020 г.

2.  Приемане на ГФО на БАЛИ за 2020г.

3.  Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на УС на БАЛИ.

4.  Избор на членове за нов Управителен Съвет на БАЛИ.

5.  Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2021 г. и приемане на проекто-бюджет.

6.  Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2021 г.


Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събранието.