ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ


Уважаеми членове на БАЛИ,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 14.01.2022 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно Общо Събрание, което ще се проведе на 01 април 2022 г., от 14.00 часа., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча”№ 16.
Общото събрание  се провежда  присъствено или неприсъствено (дистанционно - чрез интернет технология „Webex“ или „Zoom“) или смесено и по двата  начина  (присъствено и дистанционно).

1.      Отчет на дейността на БАЛИ през  2021 г. ;
2.      Отчет на бюджета на БАЛИ за 2021 г.;(Приемане на ГФО за 2021 г.)
3.      Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2022 г. и проекто-бюджет;
4.      Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2022 г.

Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ – 1618  гр. София, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  до 31.03.2022 година.
Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ,    www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове на Сдружението да присъстват.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събранието.