ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Презентация от проведеното общо събрание

Уважаеми членове на БАЛИ,

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, на чл. 29 от Устава на БАЛИ и въз основа на решение на Управителния съвет на заседание от 26.01.2023 г., Сдружение Българска Aсоциация за Лекарствена Информация  (БАЛИ), свиква редовно годишно Общо Събрание, което ще се проведе на 31 март 2023 г., от 14.00 часа., в офиса на сдружението на адрес: гр. София, район Красно село, ул. “Хубча” № 16, при следния дневен ред:


1.      Отчет на УС за дейността на БАЛИ през 2022 г. ;

2.      Финансов отчет и приемане на ГФО на БАЛИ за 2022 г.;

3.      Избор на член на Контролния съвет.;

4.      Представяне на план за дейността на БАЛИ през 2023 г. и приемане на проекто-бюджет за 2023 година;

5.      Други предложения и инициативи за дейността на БАЛИ през 2023 г.


Поканват се всички членове на Асоциацията да вземат участие в Общото събрание.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете, на адреса на БАЛИ –  гр. София 1618, Район Красно село, ул. “Хубча” № 16, офис 2,  от 28.02.2023 г. до 30.03.2023 година.

Съобщение за събитието ще намерите и на интернет страницата на БАЛИ,    www.badibg.org - направление „Assembly meetings”. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Корпоративните членове, които не могат да вземат участие, следва писмено да упълномощят по един представител (не е необходимо нотариално пълномощно) за участие в общото събранието.

Съгласно устава на БАЛИ, Общото събрание ще се проведе дистанционно - чрез интернет технология „Webex“ .


Проф. Татяна Бенишева

Председател на УС

Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)