Архив NEWS до 2013 г. включително:

Националният съвет по цени и реимбурсиране качва важна информация, относно

решенията на заседания.

Повече подробности на следния линк:
http://www.ncpr.bg/bg/нсцрлп/заседания


Уважаеми колеги,

уведомяваме Ви, че консoлидираната версия на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 г.

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.

Може да разгледате наредбата в режим на промени като натиснете ТУК.
Уважаеми колеги,

уведомяваме Ви, че консoлидираната версия на Наредбата за условията, правилата и реда за регистриране и регулиране на цените на лекарствените средства, от ДВ бр. 66/08.08.2014 г., е качена в затворената част на сайта.

Може да разгледате наредбата в режим на промени като натиснете ТУК.

Повече подробности на следния линк: http://www.ncpr.bg/bg/ 

ОБЛЕКЧАВА СЕ РЕЖИМЪТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС И ТЪРГОВИЯ С АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ЛЕКАРСТВА - изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.
Правителството одобри промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с които се облекчава режимът за производство, внос и търговия с aктивни вещества, като от разрешителен той става регистрационен.
Като допълнителна мярка се въвежда и регистрацията на посредници в областта на лекарствените продукти, оценка на информация, свързана с проследяване на лекарствената безопасност на лекарствен продукт. За повече информация вижте прикачените файлове

Тарифа за таксите, които се събират по ЗЛПХМ

Постановление 206 за изменение и допълнение на тарифата за таксите от 18 юли 2014 г.