Български институции:



НАРОДНО СЪБРАНИЕ



заседания на комисията по

здравеопазване - дневен ред

документи

законопроекти



МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


новини

заседания

портал за обществени консултации

система за правна информация на МС


ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК (ДВ)


броеве ДВ


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА (ИАЛ)


последни новини

електронна база данни за медицински изделия


НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (НСЦРЛП)



новини

Комисия по оценка на здравните технологии

референтни държави

Приложение №1 на ПЛС

Приложение №2 на ПЛС

Приложение №3 на ПЛС

Приложение №4 на ПЛС

Регистър на пределните цени

Регистър на максималните продажни цени



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (МЗ)


новини

проекти на нормативни актове


COVID-19 Единен информационен портал (МЗ)


новини


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)


новини

лекарствени продукти

справка за брой болни и реимбурсна сума

за партньорите на НЗОК (ПРУ; ТЕ; производителите)


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР"


новини


НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И  АНАЛИЗИ



новини



Европейски и международни институции:


ЕMA Events & News


News


Events


PRAC recommendations on safety signals:
monthly overviews


News


European Commission - Public health 


News



ЕDQM What's new


News


ЕDQM - PHARMEUROPA ONLINE


News


Latest updates  on Medical Devices  in the EU


News


ICH


News


European Centre for Disease Prevention and Control



News



World Health Organization



News






АРХИВ 2011-2013