ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО

Обн. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.30 от11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от11 Август 2006г., изм. ДВ.бр.31 от13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от2 Юни2009г., изм. ДВ. бр.74 от15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември2010г, изм. ДВ. бр.60 от 5 август 2011г, изм. ДВ. бр.38 от 18 май 2012г, изм. и доп. ДВ бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ бр. 68 от 2 август 2013 г., доп. ДВ бр 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 102 от 11 декември 2018 г.,изм. и доп. бр. 54 от 16 юни 2020